Tập thể CB-GV-NV lễ kỷ niệm 10 năm ngày mang tên trường TH Nguyễn Đức Thiệu